Üldtingimused alates 14.09.2020

1. Kauba vastuvõtu üldtingimused:
 • Kauba vastuvõtmise eelduseks on Tootekaartide olemasolu TEENUSE OSUTAJA infosüsteemis, mis on saadetud vähemalt 24 tundi enne kauba saabumist selleks TEENUSE OSUTAJA poolt ettenähtud vormil.
 • TEENUSE OSUTAJA viib sisse muudatusi Tootekaartide andmetesse hiljemalt 24h jooksul alates KLIENDILT vastavasisulise teate saamisest.
 • Kauba saabumise detailne teatis, Vastuvõtukorraldus või Terminaliteenuse tellimus, tuleb saata tarne-eelsel päeval hiljemalt 16:00 läbi TEENUSE OSUTAJA veebikeskkonna net.nordnet.ee või muud elektroonilist andmesidekanalit pidi (Edisoft vms). Vastuvõtukorraldus võimaldab TEENUSE OSUTAJAL kontrollida saabunud kaupade vastavust vastuvõtukorralduses olevale informatsioonile.
 • Vastuvõtukorraldus on vajalik vaid kaupade vastuvõtul laoseisu, ristlaadimisteenuse (Cross Docking - CD) korral kaupu laoseisu ei võeta, mistõttu vastuvõtukorraldust vaja ei ole. Kaupade saabumisel TEENUSE OSUTAJA lattu ristlaadimisteenuse korral kontrollib TEENUSE OSUTAJA vaid transpordiühikute koguse vastavust tellimusele.
 • Terminaliteenuse korral, kui üks TEENUSE PAKKUJA lattu saabuv saadetis jaotatakse väljastamisel mitmele vedajale, peab KLIENT sisestama Terminaliteenuse tellimuse iga sellise väljastuse kohta.
 • Vastuvõtukorralduse ja/või muude saatedokumentide puudumisel või kauba mittevastavusel seadusandlusele kauba mahalaadimist TEENUSE OSUTAJA poolt ei teostata.
 • TEENUSE OSUTAJA laadib saabunud kauba transpordivahendilt enda lattu vaid sügavkülma (-18 kraadi) laos, jahelaos (0...+6) laadib kauba maha kauba toonud autojuht. 
 • Saabunud kaubale tellimuste vastuvõtmise võimaldab TEENUSE OSUTAJA järgmise tööpäeva jooksul juhul, kui kaubaks ei ole erikaalu kaup või kaup ei vaja ümbertõstmist selliselt, et vastu võttes oleks üks kaubaartikkel ühe kaubaaluse kohta.
 • Erandkorras võimaldab TEENUSE PAKKUJA tellimuste vastuvõtu kauba saabumise päeval, kui TEENUSE OSUTAJA muude tegevuste maht seda võimaldab ja KLIENT on sellest oma kliendihaldurit aegsasti teavitanud (kiirvastuvõtt).
 • Saabunud kaup peab vastama ettenähtud temperatuurile, sügavkülma kauba sisetemperatuur peab vastuvõtmise hetkel olema vähemalt -18C, jahekauba sisetemperatuur vahemikus 0...+6C. Temperatuuri mittevastavuse korral on TEENUSE OSUTAJAL õigus kauba vastuvõtmisest keelduda.
 • Plastikalustel saabuva kauba tõstab TEENUSE OSUTAJA ümber puidust alusele vastavalt hinnakirjale (alusehind + ümberkomplekteerimine / lisatõsted).
 • TEENUSE OSUTAJA võtab vastu täiskaste, see tähendab, et TEENUSE OSUTAJA ei kontrolli kastide sees oleva kaupa (kvaliteeti ja kogust), sh ka mitte lahtiste kastide sisu.
 • TEENUSE OSUTAJA saadab KLIENDILE kauba elektroonilise vastuvõtuakti peale vastuvõtu protsessi lõppu ja infosüsteemi sisestamist.
2. Kauba tellimise, väljastamise ja transpordi üldtingimused:
 • TEENUSE OSUTAJA võtab kauba ja Elektroonsed tellimused vastu igal tööpäeval 8.30-16.00 ning tarnib kaubad eelnevalt saabunud Elektroonse tellimuse alusel vastavalt  kokkulepitud Veograafikule. Riigipüha eelsel päeval lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusest või eelnevalt TEENUSE OSUTAJA poolt saadetud teatisest.
 • Kauba tellimuste eelduseks (juhul, kui kaup toimetatakse tarnepunkti TEENUSE OSUTAJA transpordiga) on tarnepunktide detailse info olemasolu TEENUSE OSUTAJA infosüsteemis, mis on saadetud vähemalt 24 tundi enne kauba väljastamist selleks TEENUSE OSUTAJA poolt ettenähtud vormil.
 • Kauba tellimused Veograafiku-järgseks või „ise järgi“ tarneks tuleb esitada elektroonselt tarnele eelneval tööpäeval hiljemalt 16:00-ks. 
 • Kauba tellimise tingimused Veograafiku-väliseks tarneks tuleb eelnevalt kooskõlastada TEENUSE OSUTAJAGA ning seejärel esitada elektroonselt tarnele eelneval tööpäeval hiljemalt kl 15:00ks, juhul kui kaup toimetatakse tarnepunkti TEENUSE OSUTAJA transpordiga. Veograafikus mitte fikseeritud tarnekohtadele kehtestatakse erihind KLIENDIGA kokkuleppel.
 • TEENUSE OSUTAJA tarnib kauba kohale ajavahemikus 8:00-18:00, seejuures lähtub TEENUSE OSUTAJA Tallinna vanalinna kaupu tarnides Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud piirangutest.
 • Ristlaadimisteenuse (Cross Docking - CD) puhul peab TEENUSE OSUTAJA lattu saabuv kaup (kui on kastipõhine teenus, siis kastid):
  • olema sihtkohapõhiselt markeeritud ja kaubaga peavad kaasas olema saatelehed; 
  • alustel peab olema ühe kliendi kaup laotud postidesse ja ei tohi asetseda erinevatel alustel;
  • saabuma lattu hiljemalt kl 16:00 tarne-eelsel päeval.
 • Tallinna piirkonna II ringi maksimaalne kauba kaal võib olla 150 kg. Suurema kaalu puhul lepitakse KLIENDIGA kokku eritasu.
 • Kaupade väljastamine toimub FEFO (First Expiry First Out) põhimõttel, kui KLIENDIGA ei ole kokkulepitud teisiti.
 • Kauba üleandmine toimub eelistatult elektroonse kinnitusega (allkirjastatud dokumentide arhiveerimine Avadoci pilvearhiivi). Paberdokumentidega üleandmisel on TEENUSE OSUTAJAL õigus rakendada lisatasusid.
 • Tarnepunktides kehtivad kauba üleandmisel järgmised tingimused. Loetletud tingimuste mitte täitmisel on TEENUSE OSUTAJAL õigus rakendada lisatasusid.
  • mahalaadimis- ning kauba kontrollimisaeg on maksimaalselt 15 minutit, kui üleandmine toimub alusega ja 5 minutit, kui üleandmine toimub kastidega; 
  • alusega üleandmisel peab autol olema ligipääs laadimissillale;
  • kastidega üleandmisel peab olema võimalik parkida maksimaalselt 10 m raadiuses vastuvõtupunktist;
  • käruga kaupa vedades peab olema võimalik kaupa sisse viia kaldteel;
  • kõrgematele korrustele kaupa viies peab olema võimalik kasutada lifti.
 • Kauba saaja peab kauba üle kontrollima autojuhi juuresolekul. Kaubaga seotud vastutus läheb TEENUSE PAKKUJALT üle kauba saajale saatelehe allkirjastamisega.
 • Kui kaup antakse üle vedajale, mis ei ole TEENUSE OSUTAJA poolt ekspedeeritud, läheb kauba materiaalne vastutus üle hetkest, kui kaup on vedaja veovahendile laetud. Kõik mittevastavused (mittevastav temperatuur, kaup katki jms.) peavad olema fikseeritud TEENUSE OSUTAJA laos enne veovahendile laadimist.
 • Külmutatud toitu säilitatakse nii, et selle temperatuur on kogu säilitamisperioodi ulatuses -18 °C või madalam.
 • Veo ajal võib külmutatud toidu temperatuur tõusta lühiajaliselt kuni 3 °C võrra.
 • Kaubad peavad olema pakendatud transpordipakendisse. Kaupade transpordil ilma transpordipakendita sellise riknemise eest, mis oleks olnud ärahoitav transpordipakendit kasutades, TEENUSE OSUTAJA ei vastuta. 
 • Ristlaadimistellimusi on KLIENDIL võimalik tasuta tühistada kuni tarne-eelsel päeval kella 16.30-ni. Peale seda tühistatavate tellimuste eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale. 
3. Muud üldtingimused:
 • Hinnapakkumuses mitteloetletud teenused hinnastatakse tunnitasu järgi või lepitakse poolte vahel eraldi kokku.
 • TEENUSE PAKKUJA korrigeerib transpordi hindu iga kuu vastavalt kütuse hinnalisa koefitsiendile. Hinnalisa arvutatakse lähtudes Olerex AS hulgimüügihinnast.
 • Teenuste hinnad nädalavahetustel ja riiklikel pühadel lepitakse kokku eraldi.
 • Hinnapakkumus sisaldab inventuuri üks kord aastas, lisainventuurid lepitakse kokku eraldi. Tootepõhised laosaldode jooksvad parandused ehk puudujäägid ja ülejäägid korrigeeritakse laos jooksvalt vastavalt vajadusele ja tasaarveldatakse POOLTE vahel.
 • TEENUSE OSUTAJA võimaldab KLIENDILE ligipääsu laopinnal olevale kaubale vaid erandjuhtudel kokkuleppel TEENUSE OSUTAJAGA, et tagada laoprotsesside sujuvus ning inimeste turvalisus.
 • Ühekordseid kaubaaluseid (pilbasaluseid) ja muud ühekordset taarat TEENUSE OSUTAJA ei tagasta.
 • Originaalaluste (EUR ja FIN) tagastamise protsent on 90%
 • KLIENDI kaupade hoiustamine toimub Passiivkohtadel, komplekteerimine Aktiivkohtadelt.
 • TEENUSE OSUTAJA määrab KLIENDI kaubale Aktiivkoha vastavalt aluse tüübile ja kõrgusele. Aktiivkohta ei sulgeta automaatselt, kui kaubal puudub ajutiselt laoseis ehk aktiivkoha broneering jääb KLIENDI nimele kehtima. Aktiivkoha eest tasub KLIENT TEENUSE OSUTAJALE vastavalt hinnakirjale, kuni KLIENT teavitab TEENUSE OSUTAJAT Aktiivkoha sulgemisest. 
 • Kui LEPINGUS ei ole kokkulepitud teisiti, siis on TEENUSE OSUTAJALE lubatud komplekteerimisvigade koefitsient maksimaalselt 0.50% komplekteeritud ridade arvust.
 • Kui LEPINGUS ei ole kokkulepitud teisiti, siis on Tarnekindluse määr vähemalt 96% KLIENDI poolt  õigeaegselt saadetud Elektroonsetest tellimustest.
 • Hoiustamisel on TEENUSE OSUTAJA vastutus on piiratud kauba väärtusega, kuid ei ületa mingil juhul 2 SDR kaotsiläinud või kahjustunud kauba või selle osa iga brutokaalu kilogrammi kohta.
 • Transpordil on hüvitis veose või selle osa kaotsimineku või kahjustumise eest piiratud 8,33 SDR-iga kaotsi läinud või kahjustunud veose või selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta.
 • TEENUSE OSUTAJA vastutus vedamise aja ületamise eest on piiratud veotasu kolmekordse summaga.
 • TEENUSE OSUTAJAL on õigus salvestada ja analüüsida KLIENDIGA tehtavaid telefonikõnesid klienditeeninduse parendamise ning reklamatsioonide käsitlemise eesmärgil.
 • Vääramatu jõud (force majeure – nt tulekahju, lumetorm, uputus, vmt) asjaolude esinemisel on TEENUSE OSUTAJAL õigus mõistliku aja jooksul probleem lahendada sanktsioonide rakendamiseta koostöös KLIENDIGA. TEENUSE OSUTAJA on kohustatud koheselt klienti informeerima selliste asjaolude ilmnemisel.
 • Juhul, kui pooled ei ole muus kokku leppinud, juhinduvad pooled Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) üldtingimustest, ELEA Autokaubaveo Üldtingimustest ja ELEA Ladustamise üldtingimustest (http://www.elea.ee)
 • Tasu maksmine toimub TEENUSE OSUTAJA poolt esitatava arve alusel vastavalt kokkulepitud maksetingimustele. Kui LEPINGUS ei ole kokkulepitud teisiti, siis tasub KLIENT TEENUSE OSUTAJALE möödunud kalendrikuu jooksul osutatud teenuste eest järgneva kuu 7 kuupäevaks. Tähtaegselt tasumata summalt tasub KLIENT viivist 0,15% päevas.
 • POOLED kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele neile LEPINGU täitmisel teatavaks saanud informatsiooni töökorralduse, sisemise asjaajamise, kaupade, finants- ja muude andmete kohta, mis ei ole vastavalt õigusaktidele avalik informatsioon.